Privacyverklaring Rebel Sports Events BV

Rebel Sports Events BV respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder de rechten van klanten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Rebel Sports Events BV, gevestigd aan Zuiderlaan 50 6905 AD Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Zuiderlaan 50
6905 AD Zevenaar
06-31066191

Voor vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid kunt u contact met ons opnemen via wiebe@rebelevents.nl.

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken.

Rebel Sports Events BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Locatiegegevens

 

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Rebel Sports Events BV verwerkt de volgende gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens.

Rebel Sports Events BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Het afhandelen van uw betaling.
 • – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • – U een presentje te sturen op uw verjaardag.
 • – U een (herrinerings)mail te sturen ter aankondiging van de dienst die u afneemt

Bovenstaande doelen vinden plaats op grondslag van een onderlinge overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 

Daarnaast verwerkt Rebel Sports Events BV incidenteel uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Foto’s, beeldmateriaal of persoonsgegevens ten behoeve van promotiedoeleinden.

 

Bovengenoemd doelen vindt plaats op grondslag van uw toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming.

Rebel Sports Events BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rebel Sports Events BV) tussen zit.

 

5. Bewaartermijn persoonsgegevens.

Rebel Sports Events BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens:                                                                                Bewaartermijn:

Accountgegevens.                                                                          Twee jaar. (Vanaf laatste gebruik)

(NAW-gegevens, contactgegevens, etc.)

Foto’s of gegevens voor promotiedoeleinden.*                                  Maximaal 1 jaar.

* Uitzonderingen, zoals promotiefilmpjes                                          Maximaal 5 jaar.

van evenementen, indien u hier bezwaar tegen hebt

kunt u hier vooraf bezwaar tegen indienen of een mail sturen

naar wiebe@rebelevents.nl.

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden.

Rebel Sports Events BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rebel Sports Events BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Rebel Sports Events BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rebel Sports Events BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een gespecificeerd verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wiebe@rebelevents.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rebel Sports Events BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

9. Beveiliging van persoonsgegevens.

Rebel Sports Events BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via wiebe@rebelevents.nl.