Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om uw bezoek en dat van onze overige bezoekers zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Door op de verzendbutton te drukken gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt u de andere rechten en plichten die vermeld staan op www.rebelevents.nl.

1. Definities

Rebel Sports Events: aanbieder van diverse Faciliteiten op het gebied van avontuur en ontspanning, gevestigd aan de Zuiderlaan 50 te Zevenaar.

Faciliteit: alle diensten of producten die Rebel Sport Events aanbiedt waaronder, maar niet uitsluitend, lasergame en het gebruik van de horeca faciliteiten.

Arrangement: een combinatie van activiteiten.

Bezoeker: een natuurlijke of rechtspersoon die met Rebel Sports Events een overeenkomst heeft gesloten om gebruiken te maken van de Faciliteiten van Rebel Sports Events, degene die een reservering heeft geplaatst bij Rebel Sports Events voor een Faciliteit alsmede een ieder die de locatie van Rebel Sports Events betreedt, ongeacht of deze gebruik maakt van een Faciliteit van Rebel Sports Events.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle klanten van Rebel Sports Events. Iedere Bezoeker wordt geacht bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden. Op de onbekendheid van de Algemene Voorwaarden kan geen beroep worden gedaan. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de deelnemer/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te raadplegen op de website www.rebelevents.nl.

3. Betaling

Betaling dient te geschieden voordat gebruik gemaakt wordt van een Faciliteit. Een Faciliteit kan op de volgende manieren worden gereserveerd:

A.door contante betaling of pinbetaling direct voorafgaand aan een activiteit. Indien het een activiteit betreft voor meer dan 5 personen, kan Rebel Sports Events een eerdere betaaldatum bepalen waarbij een redelijke termijn zal worden aangehouden.
B.door tijdige overmaking van het op de vooraf toegezonden factuur vermelde bedrag. De overeenkomst komt tot stand zodra de betaling door Rebel Sports Events is ontvangen. Het moment waarop de boeking moet worden betaald, zal door Rebel Sports Events in de bevestiging worden aangegeven. Ter bevestiging van de boeking van de activiteit stuurt Rebel Sports Events een e-mail aan de deelnemer die de activiteiten of het arrangement heeft geboekt.
C.door middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.rebelevents.nl, via het e-mailadres van Rebel Sports Events of telefonisch. Een aanbod van de deelnemer wordt geacht te zijn gedaan indien de deelnemer de betreffende gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gewenste activiteit of arrangement, datum en tijdstip en aantal personen elektronisch aan Rebel Sports Events heeft gestuurd.

De overeenkomst tussen de deelnemer en Rebel Sports Events komt tot stand op het moment dat Rebel Sports Events via e-mail een bevestiging aan de deelnemer heeft gestuurd waarin een weergave van de  aangevraagde activiteit staat. Op deze bevestiging van de activiteit wordt de betaalmethode en het te betalen bedrag vermeld. Het moment waarop de reservering moet worden betaald, zal door Rebel Sports Events in de bevestiging worden aangegeven. Bij niet-tijdige betaling of als de klant niet tijdig aanwezig is voor de gereserveerde Faciliteit zonder tijdig bericht, dan vervalt de reservering maar blijft de betaling onverminderd verschuldigd.

Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting van Rebel Sports Events om een Faciliteit ter beschikking te stellen aan de Bezoeker op een bepaalde datum en met een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een Faciliteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend. 

 4. Prijzen

Alle prijzen die Rebel Sports Events hanteert zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Extra’s afgenomen buiten het gereserveerde arrangement/programma worden aan u doorberekend.

 5. Annulering en/of wijzigingen

Zodra een klant een reservering voor een Faciliteit heeft geplaatst, en deze door Rebel Sports Events is bevestigd, dan is de reservering definitief. Annulering van de aangekochte activiteit leidt dan niet tot restitutie van de betaalde bedragen c.q. verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd. Het wijzigen van de datum, het tijdstip of het aantal personen van een reservering is niet mogelijk, tenzij Rebel Sports Events een verzoek daartoe schriftelijk honoreert. Een dergelijk verzoek dient  te worden gedaan door tijdig een e-mail te sturen aan Rebel Sports Events met vermelding van de naam van de klant(en), de oorspronkelijke datum en de gewenste datum. Beoordeling van het verzoek hangt af van de tijdigheid van het verzoek, zulks ter beoordeling door Rebel Sports Events en de beschikbaarheid op de gewenste datum.

Rebel Sport Events behoudt zich te allen tijde het recht voor om het tijdstip van aanvang van een reservering, het programma of de programmavolgorde te wijzigen. De Bezoeker die de reservering heeft geplaatst wordt, indien diens contactgegevens bekend zijn bij Rebel Sports Events, hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. In goed overleg met de klant zal dan gezocht worden naar een passende  alternatieve datum en/of tijdstip voor de reservering. Het annuleren van de aangekochte activiteit en restitutie van het aankoopbedrag is daarbij niet mogelijk. Tenzij  anders is bepaald is een reservering niet overdraagbaar aan een andere klant.

6. Minderjarigen

Kinderen tot en met acht jaar oud moeten bij afname van een dienst van Rebel Sports Events worden vergezeld door een verantwoordelijke volwassene, die toezicht moet houden op de kinderen. Om die reden kan bij de toegang van The Maxx door kinderen zonder begeleiding de leeftijd worden gecontroleerd. De verantwoordelijk begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen kinderen onder de 18 jaar. De minderjarige kinderen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijk voogd. Deze verantwoordelijkheid strekt zicht uit tot de eventuele schade die hun kinderen veroorzaken. 

7. Veiligheid

Het betreden van de evenemententerrein van Rebel Sports Events en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Rebel Sports Events hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder.  Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol of verdovende middelen deel te nemen aan alle evenementen van Rebel Sports Events.

Bij het betreden van het evenemententerrein van Rebel Sports Events aanvaardt de klant een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidene plaatsen tentoongespreid, zijn kosteloos verkrijgbaar bij de receptie en worden door middel van instructies door het personeel van Rebel Sports Events  kenbaar gemaakt en nageleefd. Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Rebel Sports Events op te volgen. De gevolgen van het niet opvolgen of het niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.

Klant is verplicht om zich tijdens het gebruik van de Faciliteiten van Rebel Sports Events zo te gedragen dat hij of zij geen enkel gevaar oplevert voor andere klanten of personeel van Rebel Sports Events. Gedrag dat de klanten of het personeel van Rebel Sports Events in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het uiterste geval is Rebel Sports Events gerechtigd de klant van het evenemententerrein verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat.

Het is niet toegestaan om eigen drink- of etenswaren mee te brengen. Roken in andere ruimten dan in de daarvoor bestemde “rokersruimte” in het pand, is verboden.

Indien en voor zover het dienstdoende personeel van Rebel Sports Events het vermoeden heeft dat een klant zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of enig ander strafbaar feit, dan heeft de eventmanager het recht de kleding en bagage van de klant te onderzoeken en eventueel in beslag te nemen. De Bezoeker geeft op voorhand hiervoor toestemming.

 8. Aansprakelijkheid en schade

Rebel Sports Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of ontvreemding van eigendommen van de klant, ongevallen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit gebruik van een Faciliteit, letsel of enig ander nadeel dat een Bezoeker mocht lijden in verband met een bezoek aan een evenemententerrein van Rebel Sports Events,  tenzij de aansprakelijkheid van Rebel Sports Events op grond van de wet dwingend rechtelijk is voorgeschreven. Indien Rebel Sports Events op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Rebel Sports Events wordt vergoed, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor Rebel Sports Events en nadrukkelijk voor zover deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door de verzekeraar.

In aanvulling op het vorige aanvaardt Rebel Sports Events geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade die verband houdt met de deelname door de klant aan de Faciliteiten, lasergame en alle andere activiteiten verzorgd door Rebel Sports Events. Iedere klant neemt deel aan een activiteit op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt eveneens door Rebel Sports Events niet aanvaard.

Indien een klant meent schade te hebben geleden waarvoor hij/zij Rebel Sports Events aansprakelijk acht, dan dient deze schade onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient deze schade ook binnen 48 uur na het ontstaan schriftelijk bevestigt te worden bij Rebel Sports Events. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. In geval van een niet tijdige of onvolledige schademelding, vervalt het recht op vergoeding van de geleden schade.

 9. Wangedrag en aansprakelijkheid klanten

Klanten dienen te allen tijde zich te houden aan de regels van Rebel Sports Events en dienen de instructies van het personeel op te volgen. Indien een klant zich schuldig maakt aan baldadigheid, het moedwillige vernielen van eigendommen van Rebel Sports Events en andere gasten, het niet houden aan de veiligheidsvoorschriften of instructies van het personeel of het verstoren van de orde binnen Rebel Sports Events, dan wordt de klant onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van de gemaakte reservering zal niet plaatsvinden, ook niet als slechts een gedeelte van het arrangement tot dan is verbruikt.

Klanten (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Rebel Sports Events en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Rebel Sports Events en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Rebel Sports Events bevonden.
Klant vrijwaart Rebel Sports Events voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van klant op het terrein van Rebel Sport Events bevonden.

11. Parkeren

Het parkeren van een voertuig op het parkeerterrein van evenemententerreinen van Rebel Sports Events, geschiedt geheel op eigen risico. Op het parkeerterrein van Rebel Sports Events gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. Klanten wordt aangeraden om hun voertuig goed af te sluiten en geen waardevolle spullen achter te laten. In geval van diefstal, beschadiging of vernieling van het voertuig aanvaardt Rebel Sports Events geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook als de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, een explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.

12. Juridische website

Alhoewel wij uiterste zorg dragen voor correcte informatie op onze website, kunnen er echter in geen enkel geval rechten worden ontleend aan de inhoud ervan. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan, direct of indirect, door bijvoorbeeld verlies van data-, gebruik- en/of opbrengsten, in welke vorm dan ook, in verband met het gebruik van de informatie, zoals weergegeven op onze webpagina’s. 

13. Klachten

Rebel Sports Events doet haar uiterste best om een bezoek aan een evenement van Rebel Sports Events tot prettig mogelijk te laten verlopen. Ondanks alle zorg kan het voorkomen dat een klant een klacht heeft. Deze klacht dient in principe direct bij één van de medewerkers van Rebel Sports Events te worden gemeld die de klacht verder zal begeleiden. Mocht een directe melding van de klacht redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan dient de klacht in elk geval binnen 8 dagen na gebruik making van de Faciliteit schriftelijk bij Rebel Sports Events te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Rebel Sports Events zal alle klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en degene die de klacht heeft ingediend, op de hoogte houden van de behandeling.

14. Vragen

Voor vragen over de Faciliteiten van Rebel Sports Events, kan tijdens de openingstijden telefonisch contact opgenomen worden met Rebel Sports Events. Daarnaast kunt u uw vragen ook per email stellen. Vermeld daarbij graag duidelijk uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en een geldig e-mail adres. Rebel Sports Events streeft er naar om vragen binnen 24 uur te beantwoorden.

Rebel Sports Events
Zuiderlaan 50
6905 AD Zevenaar
Email: bart@rebelevents.nl
Telefoon: 0657765658

15. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Rebel Sport Events en haar klanten  zullen bij uitsluiting worden  voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Rebel Sports Events.